โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 11651 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,095,510.94 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ตามรายการแนบ

     ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566

เอกสารแนบ >> ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ >> เอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา