โลโก้เว็บไซต์ สวพ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย บพท. | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สวพ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย บพท.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1069 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ 

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย

จากแหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากลไกในการยกระดับการมีส่วนร่วมและการสร้างงานในพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ”

 


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา