โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในโครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้มาตรฐานในชุมชนนวัตกรรมจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก” และ “กระบวนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนบนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง” ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วย บพท. ปี 2566 ได้นำเสนอผลสำเร็จในการดำเนินงานในโครงการ ให้กับหัวหน้าและบุคลากรจากส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการ “ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567” ณ สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
            กิจกรรมดังกล่าว “นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ” ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสภากาแฟ และกิจกรรมในโครงการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ ช่างเจรจา หัวหน้าโครงการ, รศ.จานุลักษณ์ ขนบดี, ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ได้กล่าวรายงานกิจกรรม “สรุปบทเรียนและผลสำเร็จจากงานวิจัยชุมชนนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ปี 2566” นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับห่วงโซ่คุณค่าวิถีเกษตร “รักษ์น้ำจาง” และเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” และมีกิจกรรมการพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วย คณะวิจัย มทร.ล้านนา ร่วมกับนายอำเภอแม่ทะ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เกษตรอำเภอแม่ทะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ตำบลหัวเสือ ตำบลดอนไฟ ตำบลวังเงิน ตำบลแม่ทะ ตำบลนาครัว และตำบลบ้านกิ่ว ได้มี ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
           “การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567” นี้ มีกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น (Best Practice) และแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2567 ของอำเภอแม่ทะ และมอบถ้วยกาแฟตราสัญลักษณ์ให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปได้แก่องค์การบริหารส่วนดอนไฟ เจ้าภาพจัดประชุมฯ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7/2567)

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา