โลโก้เว็บไซต์ การจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัย 2567 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

การจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัย 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.สันติ ช่างเจรจา รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัย. ภายใต้กิจกรรมที่3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริหารงานวิจัย โครงการปฏิรูประแบบและกลไกลการนำผลงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพานิชย์ ปีงบประมาณ 2566 โดยมี คุณอารีวัณย์ อรุณสิทธ์ และ คุณอำพร ใยสามเสน งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ที่มา : คุณณัฐลภัส เกตุดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา