โลโก้เว็บไซต์ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 333 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560” เพื่อแสดงกตมุทิตาจิตข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ รับราชการอยู่ เพื่อให้เกิดความประทับใจและสร้างความอบอุ่นแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในการนี้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมีผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

อาจารย์จำนง ชูด้วง และนางบัวแก้ว พันธโชติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา