โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 642 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี พร้อมทีมงาน  ให้การต้อนรับ Prof.Dang Xuanmin ในการเข้าร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้า ในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข โดย Prof.Dang Xuanmin (CATAS)
2. เพื่อเยี่ยมชมแปลงปลูกทดสอบพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด
3. เพื่อหารือแผนการดาเนินงานต่อไปในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด
4. เพื่อหารือความร่วมมือด้านอื่นๆ ระหว่างไทย-จีนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา