โลโก้เว็บไซต์ การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้ นายวิเชียร  ผลแสง นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนัย  วิริยะอลงกรณ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกรรมการสอบในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา