โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางเข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางเข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 1186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่  16 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา นำโดย ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการงานวิทยาศาสตร์การอาหาร และหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ และปริมาณของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา