โลโก้เว็บไซต์ เทศบาลเมืองเขลางค์นครนำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เทศบาลเมืองเขลางค์นครนำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2561 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 1150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 25 มกราคม 2561 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับทีมงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 40 ราย จากเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุม ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในการเข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ผักเชียงดา),การทำชาผักเชียงดา และการทำผักเชียงดาแคปซูล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการและทีมงานจากศูนย์นวัตกรรมอาหาร เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา