โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2561 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 525 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 25 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกทักษะในการยังชีพ การช่วยเหลือตนเอง ความสามัคคี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยจัดฐานให้ความรู้จำนวน 4 ฐานได้แก่

ฐานเรียนรู้ที่ 1 ศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ

ฐานเรียนรู้ที่ 2 ศูนย์พันธุกรรมพืช

ฐานเรียนรู้ที่ 3 ศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพืช

ฐานเรียนรู้ที่ 4 ศูนย์นวัตกรรมอาหารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา