โลโก้เว็บไซต์ คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ต.แม่จัน จ.ตาก เข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ต.แม่จัน จ.ตาก เข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 497 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ คณะเทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันวิจัยเทคดนโลยีเกษตร ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ,งานเมล็ดพันธ์พืช และงานพืชผัก ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

   -  การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชียวภัณฑ์

   -  การป้องกันและกำจัดโรคพืชโดยชีวภัณฑ์

   -  การผลิตพืชระบบอินทรีย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา