โลโก้เว็บไซต์ ธีรภพ   มาซา | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 ผู้เขียน : ธีรภพ มาซา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 / ข่าวบุคลากร

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่...) พ.ศ. ... ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - 25 ธันวาคม 2560 จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา >>>http://www.mua.go.th Link แบบรับฟังความคิดเห็นและรายละเอียดร่างพระราชบัญญ... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทยเข้าเยี่ยมชมการผลิตไวน์ผลไม้
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทยเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและระบบการผลิตไวน์ผลไม้ ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการ ในการพัฒนาคุณภาพไวน์ผลไม้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางเข้าศึกษาดูงาน
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่  16 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา นำโดย ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการงานวิทยาศาสตร์การอาหาร และหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ และปริมาณของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ... >> อ่านต่อ


สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล(หลักสูตรระยะสั้น)
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวบุคลากร

      สถาบันการศึกษาทางไกลขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย - หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - หลัก... >> อ่านต่อ


คณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทและหมอดินอาสาประจำตำบลเข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และหมอดินอาสาประจำตำบล จำนวน 60 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 โดยเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การปลูกพืชผักโฮโดรโพรนิก,การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน,การปลูกพืชสมุนไพร และการแปรรูปสินเค้าเกษตร เพื้อให้หมอดินอาสาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 8-12 พย.60 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้ นายวิเชียร  ผลแสง นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนัย  วิริยะอลงกรณ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกรรมการสอบในครั้งนี้ >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล  นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ม.ราชภัฏลำปาง
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดโครงการ  “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทอง ทั้งลำปาง” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสุวัฒน์  พรมสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมนำบรรดาเหล่าข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกดอกดาวเรืองกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ร่วมกับทุกภาคส่... >> อ่านต่อ


ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด
อังคาร 24 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี พร้อมทีมงาน  ให้การต้อนรับ Prof.Dang Xuanmin ในการเข้าร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้า ในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข โดย Prof.Dang Xuanmin (CATAS) 2. เพื่อเยี่ยมชมแปลงปลูกทดสอบพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 77


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา