โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทยเข้าเยี่ยมชมการผลิตไวน์ผลไม้
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทยเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและระบบการผลิตไวน์ผลไม้ ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการ ในการพัฒนาคุณภาพไวน์ผลไม้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางเข้าศึกษาดูงาน
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560

      วันที่  16 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา นำโดย ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการงานวิทยาศาสตร์การอาหาร และหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ และปริมาณของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ... >> อ่านต่อ


คณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทและหมอดินอาสาประจำตำบลเข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และหมอดินอาสาประจำตำบล จำนวน 60 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 โดยเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การปลูกพืชผักโฮโดรโพรนิก,การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน,การปลูกพืชสมุนไพร และการแปรรูปสินเค้าเกษตร เพื้อให้หมอดินอาสาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 8-12 พย.60 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อังคาร 24 ตุลาคม 2560

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้ นายวิเชียร  ผลแสง นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนัย  วิริยะอลงกรณ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกรรมการสอบในครั้งนี้ >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
อังคาร 24 ตุลาคม 2560

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล  นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ม.ราชภัฏลำปาง
อังคาร 24 ตุลาคม 2560

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดโครงการ  “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทอง ทั้งลำปาง” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสุวัฒน์  พรมสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมนำบรรดาเหล่าข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกดอกดาวเรืองกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ร่วมกับทุกภาคส่... >> อ่านต่อ


ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด
อังคาร 24 ตุลาคม 2560

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี พร้อมทีมงาน  ให้การต้อนรับ Prof.Dang Xuanmin ในการเข้าร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้า ในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข โดย Prof.Dang Xuanmin (CATAS) 2. เพื่อเยี่ยมชมแปลงปลูกทดสอบพันธุ์แตงโมไร้เมล็ด >> อ่านต่อ


ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560
ศุกร์ 8 กันยายน 2560

วันที่ 8 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560” เพื่อแสดงกตมุทิตาจิตข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ รับราชการอยู่ เพื่อให้เกิดความประทับใจและสร้างความอบอุ่นแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในการนี้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมีผู้เกษียณอายุราชการประจำปี... >> อ่านต่อ


รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
พุธ 23 สิงหาคม 2560

     สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก) ได้กำหนดการรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ในปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถยื่นในสมัครได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ ส.ป.ก. ส่วนกลาง หรือ ส.ป.ก.จังหวัดทุกจังหวัด หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ มายังกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตึกสุวรรณชฏ ชั้น 5 ส.ป.ก. เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 72


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา