โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-04 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2016-07-04

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสถติกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว "ธัญสิริน" จำนวน 500 กิโลกรัม ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบล จังหวัดลำปาง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเอื้อม และตำบลบ้านกล้วย เพื่อนำไปขยายผลในแปลงเพาะปลูก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา