โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-23 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2018-11-23

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และปริมาณของสารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และทีมวิทยากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา