โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-21 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2020-08-21

กิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม  2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา พร้อมทีมงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดกิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสับปะรดคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดได้ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและสถาบันการศึกษา ในการให้ความรู้แก่... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวรับรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และ รองศาสตราจารย์ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา