โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยอภัทร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

งานวิจัยอภัทร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
         สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ,ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี,ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา,    ผศ.ดร.นิอร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา