โลโก้เว็บไซต์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 สิงหาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล



กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศศึกษาดูงาน เรื่อง การยกระดับการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ FTA
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง การยกระดับการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา