โลโก้เว็บไซต์ 19 ก.ค.65: เชิญชวนร่วมอบรม 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

19 ก.ค.65: เชิญชวนร่วมอบรม 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญประชาชนหรือผู้ที่สนใจ ผู้มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ หรือ ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ เข้าร่วมการอบรมเชิญปฏิบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา