โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม KM ด้านการวิจัย และ ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรม KM ด้านการวิจัย และ ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลกิจกรรม KM ด้านการวิจัย และ ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประเด็นด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดย ผู้ช่วยศาสตราจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา