โลโก้เว็บไซต์ คณะศึกษาดูงานจากโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ราบสูงเข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

คณะศึกษาดูงานจากโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ราบสูงเข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ราบสูง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง ตลอดจนแปรรูปผลลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

       ซึ่งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง

        - การอภิปรายเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การปลูกเมล่อน การเยี่ยมชมโรงเรือนเมล่อนและการผลิตผักเชียงดาสำหรับชุมชน

        - การอภิปรายเชิงปฏิบัติการการใช้สารชีวภัณธ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

        - การแปรรูปผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า

       โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ เป็นวิทยากรในการบรรยายและแนะนำในการศึกษาดูงานประกอบด้วย

       - ผศ.ดร.อรุณ        โสตถิกุล

       - รศ.ดร.จินันทนา  จอมดวง

       - ผศ.กัทลีวัลย์      สุขช่วย

       - รศ.ดร.ชิติ          ศรีตนทิพย์

       - ผศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

       - ผศ.นภา             ขันสุภา

       - ผศ.ปริญญาวดี    ศรีตนทิพย์

       - ดร.รัตนพล        พนมวัน ณ อยุธยา

       - อ.พิทักษ์           พุทธวรชัย

       ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา