โลโก้เว็บไซต์ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านใหม่นาแขม จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านใหม่นาแขม จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพของชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ปีที่ 2) ประจำปี 2559  ดังนี้
1.       เรื่อง การขอรับรองผลิตภัณฑ์และเลข อย. ผลิตภัณฑ์แหนม และมะขามแก้ว และได้ให้คำแนะนำด้านสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน โดย ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และ ดร.สุภาวดี แช่ม งานวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2.       เรื่อง การวางแผนการขอรับรองมาตรฐาน GAP ของการผลิตผักปลอดสารพิษ ผักเชียงดา และผักไร้ดิน ตลอดจนการวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษ โดย รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์  ผศ.นภา ขันสุภา  อ.พิทักษ์ พุทธวรชัย งานพืชผัก และงานไม้ผล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3.       เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน โดย อ.ณัฐนรี ทองดีพันธ์  อ.ณัฐยา สักเส็ด และนักศึกษา จากสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา