โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม  2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา พร้อมทีมงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดกิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสับปะรดคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดได้ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและสถาบันการศึกษา ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา