โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมผู้ประสานงานการติดตามการประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

มทร.ล้านนา จัดประชุมผู้ประสานงานการติดตามการประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้จัดประชุมผู้ประสานงานการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรูปแบบการดำเนินงานโครงการฯ ให้กับผู้ประสานงานโครงการได้มีความเข้าใจในกระบวนการมากขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน เป็น ผู้ประสานงานการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย พื้นที่เชียงราย ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

รูปแบบการดำเนินงานโครงการฯ : ผู้ประสานงานโครงการ จะทำหน้าที่ประสานงาน ติดตามผล สนับสนุนการรายงานผลโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลและสรุปรายงานและคณะกรรมการอำนวยการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 70 ตำบล 

 

ภาพ/ข่าว เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา