โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มิถุนายน 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ พงษ์ยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับนักศึกษาในโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เข้าฝึกงานและฝึกทักษะประสบการณ์จริง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา