โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕  | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 980 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้หัวข้อ "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานจากภายในและต่างประเทศ ในการนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ทีเว็บไซต์ NIRC5.bru.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวัันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา