โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ในชุมชนหมู่บ้านแม่ข่าย และลูกข่าย วทน. โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ในชุมชนหมู่บ้านแม่ข่าย และลูกข่าย วทน. โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 696 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  คณะทำงาน “โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว (หมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูก ปีที่ 1)” งานวิทยาศาสตร์การอาหาร และคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ในชุมชนหมู่บ้านแม่ข่าย และลูกข่าย วทน. โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ: การแปรรูปบุกผง และบุกเส้นพร้อมบริโภค การแปรรูปเต้าฮวยและพุ้ดดิ้งจากถั่วเหลืองอินทรีย์ การทำกากถั่วแระญี่ปุ่นที่แห้ง การทำคุ้กกี้จากกากถั่วแระและฟักทองแห้ง และการแปรรูปเครื่องดื่มกล้วยน้ำว้าผสมมัลเบอรี่และมะม่วง” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด (กศน.) และโรงเรียนแม่ระมาดน้อย และภาคีหมู่บ้านลูกข่าย (สมาชิกหมู่บ้านแม่หละไทย อำเภอท่าสองยาง บ้านป่าไร่เหนือและบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง) จำนวน 32 ราย ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา