โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการ การจัดการความรู้ภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในประเด็นความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

  1. ประเด็นความรู้ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ประเด็นความรู้ : ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการเขียนบทความแบบย่อ สำหรับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน รวมทั้งการรวบรวมผลงานวิจัยมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ข้าราชการ (สายวิชาการ และสายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินการด้านงานวิจัย จำนวน 40 คน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 53 คน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา