โลโก้เว็บไซต์ คณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทและหมอดินอาสาประจำตำบลเข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

คณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทและหมอดินอาสาประจำตำบลเข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 897 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และหมอดินอาสาประจำตำบล จำนวน 60 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 โดยเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การปลูกพืชผักโฮโดรโพรนิก,การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน,การปลูกพืชสมุนไพร และการแปรรูปสินเค้าเกษตร เพื้อให้หมอดินอาสาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา