โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 956 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางในการนำเกษตรกรเข้าอบรมตามโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยตากและเค้กกล้วยหอม ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 วัตถุประสงค์เพื่อเพื่ิมมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรและเป็นการแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมดังนี้

   -  ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา

   -  ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

   -  ดร.สุภาวดี  แช่ม

   -  อ.พยุงศักดิ์  มะโนชัย

   -  ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี

   -  ผศ.ดร.จิราภา  พงษ์จันตาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา