โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรที่เปิดสอน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

หลักสูตรที่เปิดสอน


alt

        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ต้องการยกระดับ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาตอบสนองต่อผู้เรียนภายในประเทศที่ต้องการ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีการเกษตรที่มี ประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนต่อสภาพแวดล้อมการผลิตโดยคาดว่าผลที่ได้รับ จะส่งผลให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาทั้งทางด้านบุคลากรที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพในการเกษตรรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา