โลโก้เว็บไซต์ ธีรภพ   มาซา | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 ผู้เขียน : ธีรภพ มาซา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางในการนำเกษตรกรเข้าอบรมตามโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยตากและเค้กกล้วยหอม ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 วัตถุประสงค์เพื่อเพื่ิมมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรและเป็นการแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมดังนี้    -  ... >> อ่านต่อ


คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ และดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร(สหวิทยาการ) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชสมุนไพร ขั้นตอนการผลิตทุกระยะจนสามารถพัฒนาเป็นวัตถุดิบสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ >> อ่านต่อ


คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ต.แม่จัน จ.ตาก เข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ คณะเทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันวิจัยเทคดนโลยีเกษตร ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ,งานเมล็ดพันธ์พืช และงานพืชผัก ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง    -  การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชียวภัณฑ์    -  การป้องกันและกำจัดโรคพืชโดยชีวภัณฑ์ &nb... >> อ่านต่อ


ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกำดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี เข้าร่วมประชุมกับรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เพื่อหารือในเรื่องการจัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงพันธ์และขยายพันธุ์พืชเพื่อเกษตรอุตสาหกรรม ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก >> อ่านต่อ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายผลผลิตของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวบุคลากร

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม คล่องตัว รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/02/20180201160115_33368.pdf >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
ศุกร์ 26 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 25 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกทักษะในการยังชีพ การช่วยเหลือตนเอง ความสามัคคี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยจัดฐานให้ความรู้จำนวน 4 ฐานได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่ 1 ศูนย์บริหารศั... >> อ่านต่อ


เทศบาลเมืองเขลางค์นครนำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ศุกร์ 26 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 25 มกราคม 2561 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับทีมงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 40 ราย จากเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุม ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในการเข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ผักเชียงดา),การทำชาผักเชียงดา และการทำผักเชียงดาแคปซูล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการและทีมงานจากศูนย์นวัตกรรมอาหาร เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 23 มกราคม 2561 ผศ.ดร.สุเทพ  ทองมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าศึกษาดูงานโดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร และงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 19 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และทีมคณาจารย์ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Pi-Jen Tsai จาก National Pingtung University of  Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ในโอกาสประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และงานวิจัย กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตน้ำผลไม้และไวน์ ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดให้มีคุณภาพ ภายในงานวันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2561   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 77


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา