โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-20 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2021-08-20

กิจกรรมถอดบทเรียนวิจัย (บพท) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิถีเกษตรจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก"
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 20  สิงหาคม  2564 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับเกียรติจาก นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในกิจกรรมถอดบทเรียนวิจัย (บพท) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Learning And Innovation Platform: LIP) วิถีเกษตรจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก” ภายใต้โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรวิถีชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตากด้ว... >> อ่านต่อ


Upgrade-skill training course หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ได้จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" Upgrade-skill training course หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก โดย ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ วังงอน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา