โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-03 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2021-09-03

ปลูกผักช่วงโควิด-19 (ตอน 1)
ศุกร์ 3 กันยายน 2564 / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ เรื่อง ปลูกผักช่วงโควิด-19 อย่างไรให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และไม่หลงทาง (ตอน 1) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี อาจารย์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2564 หน้า 137 - 140 รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


กทปส ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ
ศุกร์ 3 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านการกระจายเสียงโทรทัศน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา