โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ U2T | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ U2T

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 สิงหาคม 2564 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ U2T
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี หัวหน้าโครงการ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "พันธุ์พืชมรดกตกทอด การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ การผลิตพืชผักเพื่อการใช้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา