โลโก้เว็บไซต์ ิมอบใบประกาศ การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ิมอบใบประกาศ การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลกิจกรรมการมอบ GAP Certificate
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศ “การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา