โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูกาแฟ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

อบรมการใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูกาแฟ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลอบรมการใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูกาแฟ
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา