โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องวิสาหกิจเกษตรพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องวิสาหกิจเกษตรพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องวิสาหกิจเกษตรพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

            - การใช้กัญชาอย่างถูกกฏหมาย การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การนิรโทษกรรมกัญชาและการครอบครองกัญชา

            - Home care

            - พืชทางเลือก กัญชงคล้ายกัญชา

            - วิสาหกิจเกษตรพืชสมุนไพรเพื่อใช้ททางการเพทย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ

            - พันธุ์กัญชาและการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

       ซึ่งในการจัดอบรมได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสนใจในการใช้พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำเป็นมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา