โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสถติกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว "ธัญสิริน" จำนวน 500 กิโลกรัม ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบล จังหวัดลำปาง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเอื้อม และตำบลบ้านกล้วย เพื่อนำไปขยายผลในแปลงเพาะปลูก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา