โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการมอบ GAP Certificate | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมการมอบ GAP Certificate

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศ “การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP มกษ.9001-2556) และเครื่องหมาย Q ของถั่วลิสง ให้กับเกษตรกรปลูกถั่วลิสงในชุดโครงการ Flagship บพท. “การเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรวิถีชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตากด้วยนวัตกรรม” จำนวน 11 ราย ได้แก่ คุณปทุม เกิดผล ผู้ใหญ่บ้านไผ่งาม และคุณสมจิตร เกิดผล ซึ่งเป็นนวัตกรชุมชนตำบลเมืองมาย รวมทั้งเกษตรกรปลูกถั่วลิสงอีก 9 ราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ ช่างเจรจา หัวหน้าชุดโครงการ และคณะวิจัยในชุดโครงการวิจัย ร่วมกิจกรรมการมอบ GAP Certificate ดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา