โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร กบ. เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

บุคลากร กบ. เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 5 กันยายน 2566 นายจตุพร  โปธาคำ นักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอ “สร้างจัดเด่นเสริมจุดขายสินค้าออนไลน์” ด้วยสมาร์ทโฟน แก่กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (วังเงิน/ดอนไฟ/หัวเสือ) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่เกษตรและผู้สนใจ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอาคารติ๊บปาละปัญญา โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการร์ และทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับใช้ประโยชน์สนับสนุนด้านการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
       การถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ด้านการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม จัดโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มทร.ล้านนา ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนบนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง” ผบพท.) โดยบูรณาการโครงการร่วมกับอำเภอแม่ทะและองค์การบริหารส่วนตำบล (ดอนไฟ/หัวเสือ/วังเงิน) และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ
      ข่าว: จารุวรรณ  สุยะ
      ภาพ : นที ศรีสอนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา