โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และปริมาณของสารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และทีมวิทยากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา