โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 1211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มทร.ล้านนา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์และตรวจคุณภาพอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,680,800.00 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 สนใจรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.atri.rmutl.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 054 342 552 ต่อ 270 และ 081 287 7115 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา