โลโก้เว็บไซต์ ชูขวัญ   แสงทอง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 ผู้เขียน : ชูขวัญ แสงทอง

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการ การจัดการความรู้ภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในประเด็นความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ >> อ่านต่อโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านใหม่นาแขม
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านใหม่นาแขม รับการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ และตรวจเยี่ยมในพื้นที่ดำเนินโครงการ ณ บ้านใหม่นาแขม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี อ.เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชม และทีมงาน พร้อมด้วย ท่านอุดม มณีขัติย์ รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล และ รศ.สุทัศน์ จุลศรีไก... >> อ่านต่อ


ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสถติกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว "ธัญสิริน" จำนวน 500 กิโลกรัม ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบล จังหวัดลำปาง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเอื้อม และตำบลบ้านกล้วย เพื่อนำไปขยายผลในแปลงเพาะปลูก >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจที่ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจที่ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ "การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง" กลุ่มเป้าหมายโครงการ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านเวียงตาล บ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร กลุ่มเกษตรกรบ้านเมาะหลวง กลุ่มเกษตรกรบ้านเวียงหงส์ล้านนา อำเภอแม่เมาะ กลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่ทะ และบุคลา... >> อ่านต่อโครงการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ
อังคาร 21 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ "การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง" ณ ห้องประชุมเชียงดา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา