โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 บทความ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องวิสาหกิจเกษตรพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ
อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องวิสาหกิจเกษตรพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้             - การใช้กัญชาอย่างถูกกฏหมาย การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การนิรโทษกรรมกัญชาและการครอบครองกัญชา ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

         สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ,ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี,ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา,    ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี และ ดร.สุภาวดี แช่ม ซึ่งได้จัดทำและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Pumpkin Flakes Bio-CEF: 100% Organic and Natural Superfood Ingredients from New High Phytochemical Pumpkin Flake” ในชุดโครงการ “การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีน้ำมันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัต... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มทร.ล้านนา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์และตรวจคุณภาพอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,680,800.00 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30... >> อ่านต่อ


สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับทีมงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน และเกษตรกรจำนวน 40 ราย เข้าศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.จินันทนา จอมดวง,ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ,ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์,ผศ.นภา ขันสุภา,อ.พิทักษ์ พุทธวรชัย,                     ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร และทีมงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมกับหน่วยตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านสร้อยสุวรรณ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้เดินทางมาเข้าศึกษาดูงาน “การแปรรูปไวน์ผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการผลิตพืชอินทรีย์” ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ซ... >> อ่านต่อ


คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร และทีมงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมกับศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ คณะเทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งได้เดินทางมาเข้าศึกษาดูงาน “การผลิตพืชระบบอินทรีย์” รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ฟักทอง และหัวบุก ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางก... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบอาหารแห้ง
จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบอาหารแห้ง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,00.00 บาท   (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 โดยสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดฐานเรียนรู้ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ศุกร์ 25 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสนับสนุนอาจารย์ วิทยากร ในการจัดฐานการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการเกษตร แก่ลูกเสือ - เนตรนารี ในงานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ทางด้านงานอารักขาพืช,งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช,งานไม้ผล และงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกเสือ - เนตรนารี ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนระบบเกษตรสมัยใหม่
จันทร์ 21 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนระบบเกษตรสมัยใหม่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 560,000.00 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 054 342552 ต่อ 270 หรือ 081 287 7115... >> อ่านต่อ


ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 64 เครื่อง
อังคาร 18 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จัดให้มีการขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 64 เครื่อง ที่หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาด ณ โรงอาหารใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูล สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุ ระหว่างวันที่  18-26 ธันวาคม 2561 หรือทางโทรศัพท์ 054 342552 ต่อ 270-271 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 93


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา