โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 บทความ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายผลผลิตของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวบุคลากร

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม คล่องตัว รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/02/20180201160115_33368.pdf >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
ศุกร์ 26 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 25 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกทักษะในการยังชีพ การช่วยเหลือตนเอง ความสามัคคี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยจัดฐานให้ความรู้จำนวน 4 ฐานได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่ 1 ศูนย์บริหารศั... >> อ่านต่อ


เทศบาลเมืองเขลางค์นครนำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ศุกร์ 26 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 25 มกราคม 2561 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับทีมงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 40 ราย จากเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุม ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในการเข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ผักเชียงดา),การทำชาผักเชียงดา และการทำผักเชียงดาแคปซูล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการและทีมงานจากศูนย์นวัตกรรมอาหาร เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 23 มกราคม 2561 ผศ.ดร.สุเทพ  ทองมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าศึกษาดูงานโดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร และงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 19 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และทีมคณาจารย์ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Pi-Jen Tsai จาก National Pingtung University of  Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ในโอกาสประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และงานวิจัย กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตน้ำผลไม้และไวน์ ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดให้มีคุณภาพ ภายในงานวันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2561   >> อ่านต่อ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 / ข่าวบุคลากร

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่...) พ.ศ. ... ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - 25 ธันวาคม 2560 จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา >>>http://www.mua.go.th Link แบบรับฟังความคิดเห็นและรายละเอียดร่างพระราชบัญญ... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทยเข้าเยี่ยมชมการผลิตไวน์ผลไม้
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทยเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและระบบการผลิตไวน์ผลไม้ ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการ ในการพัฒนาคุณภาพไวน์ผลไม้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางเข้าศึกษาดูงาน
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่  16 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา นำโดย ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการงานวิทยาศาสตร์การอาหาร และหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ และปริมาณของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ... >> อ่านต่อ


สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล(หลักสูตรระยะสั้น)
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวบุคลากร

      สถาบันการศึกษาทางไกลขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย - หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - หลัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 93


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา