โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-15 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2019-02-15

สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับทีมงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน และเกษตรกรจำนวน 40 ราย เข้าศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.จินันทนา จอมดวง,ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ,ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์,ผศ.นภา ขันสุภา,อ.พิทักษ์ พุทธวรชัย,                     ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร และทีมงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมกับหน่วยตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านสร้อยสุวรรณ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้เดินทางมาเข้าศึกษาดูงาน “การแปรรูปไวน์ผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการผลิตพืชอินทรีย์” ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ซ... >> อ่านต่อ


คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร และทีมงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมกับศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ คณะเทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งได้เดินทางมาเข้าศึกษาดูงาน “การผลิตพืชระบบอินทรีย์” รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ฟักทอง และหัวบุก ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา