โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการถอดบทเรียน  | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมการถอดบทเรียน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มิถุนายน 2564 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลกิจกรรมการถอดบทเรียน "ชุมชนนวัตกรรม สู่สังคมนวัตกรรม"
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการถอดบทเรียนชุมชนนวัตกรรมสู่ "สังคมนวัตกรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา