โลโก้เว็บไซต์ ถอดบทเรียน บพท. | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ถอดบทเรียน บพท.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลกิจกรรมถอดบทเรียนวิจัย (บพท) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิถีเกษตรจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก"
วันศุกร์ที่ 20  สิงหาคม  2564 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับเกียรติจาก นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานายกอง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา