โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร และทีมงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมกับหน่วยตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านสร้อยสุวรรณ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้เดินทางมาเข้าศึกษาดูงาน “การแปรรูปไวน์ผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการผลิตพืชอินทรีย์” ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยาและ        คณะจารย์งานวิทยาศาสตร์การอาหาร และดร.เสกสรร วงศ์ศิริ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรพร้อมด้วยทีมงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา